Na skróty / Shortcut

Spis obrazków / Picture Index

Obrazki z serii „gotyckiej” – Castle Life / Castle Life or “Gothic” Series

Obrazki z serii Fan Art / Fan Art Series

Pozostałe Obrazki / Other Pictures


O stronie / About

[English Text below]

PL

Cześć!

Jestem ir(a)cki i serdecznie witam na moim portalu, na którym prezentuję swoje zabawy z grafiką.

Z zawodu jestem programistą, natomiast od roku z hakiem moim hobby stało się tworzenie obrazków w technice cyfrowego fotomontażu, czyli tak zwane „fotoszopki” (od nazwy popularnego programu, choć ja akurat go nie używam). Jestem amatorem i jest to dla mnie zabawa, więc zawodowych grafików proszę o wyrozumiałość.

Obrazki są przeróżne i są podzielone na trzy główne grupy:

  • Castle Life, czyli moje swobodne wariacje na temat średniowiecza i „gotyckiego życia”. Tak, wiem, nie ma to nic wspólnego z prawdziwym gotykiem i średniowieczem. Po prostu lubię robić obrazki dziewcząt w długich, „gotyckich” sukniach. 😉 W tej kategorii może pojawić się nieco erotyki. Niektóre obrazki mogą być odbierane jako obsceniczne lub drastyczne. Zostaliście ostrzeżeni. 🙂
  • Fan Art – aktualnie tylko do serii „Pan Samochodzik i…”, ale może będzie więcej;
  • Pozostałe, nie dające się wtłoczyć do dwóch pierwszych, np. obrazki udające prawdziwe zdjęcia.

Każdej grupie odpowiada kategoria, więc można zarówno skorzystać z indeksu, jak i wyszukiwać obrazki po kategoriach. Bardziej szczegółowe wyszukiwania można prowadzić po tagach.

Zasadniczo, każdy obrazek ma swoją własną stronę na portalu (nie blogonotkę), gdzie znajdzie się także jego krótszy lub dłuższy opis. Wyjątkiem są obrazki tworzące krótkie serie czy też historyjki, wtedy wszystkie obrazki składające się na historyjkę są zamieszczone na jednej stronie. Kliknięcie na obrazek otwiera go na pełnej stronie. Zalecam to robić, bo niektóre obrazki mają drobne detale.

Natomiast w postach blogowych będę informował o nowych obrazkach, może też ewentualnie pojawią się jakieś głębokie przemyślenia. Można się zasubskrybować na feeda, wtedy będzie się informowanym o nowych wpisach.

Polityka dotycząca komentarzy:

Komentarze jedynie w językach polskim lub angielskim. Inne komentarze będą usuwane bez dodatkowej informacji.

Komentarze są moderowane. Może mi to zająć kilka dni. Proszę o cierpliwość. Zastrzegam sobie prawo do edycji komentarza w przypadku gdy zawiera kontrowersyjne treści.

Silnik o jaki oparty jest blog wymaga podania adresu e-mail przy komentowaniu. Jeśli masz obawy dotyczące prywatności, podaj fikcyjny adres.

PS. Mój nick nie ma nic wspólnego z Irakiem.


EN

Hello everybody!

My nickname is ir(a)cki. Welcome to my portal, where I present my artworks.

I’m a software developer by profession, but for over a year my hobby is creating pictures using technique known as digital photomontage, in casual usage often called „photoshopping” (from the name of the popular software, although I do not use this one). I’m an amateur and I’m doing this just for fun, so if you are professional graphic designer, I kindly ask for forbearance.

There are various pictures presented on this site. Images are divided into three main groups:

  • Castle Life, or my fantasies about the Middle Ages and „gothic life”. Yes, I know, it has nothing to do with real gothic and Middle Ages. I just like making pictures of girls in long, medieval robes. 😉 Some erotics may appear in this category. Certain pictures may be perceived as obscene, disturbing or drastic. You have ben warned. 🙂
  • Fan Art – currently only to „Mr Wheels” series, but maybe more in the future;
  • Other, not classifiable under the first two, including pictures pretending to be real photographs.

Each group has corresponding category, so you can either use page index or search by category. More precise search can be done with tags.

Basically each picture has separate page (not blog post) on this site, where you can find also shorter or longer description. The exception are images forming short series or stories, in such case all images in the series are on the same page. Click on the picture to open it in full page. You are encouraged to do so, as some images has some small details.

On the other hand, in blog posts I will inform about new pictures, and maybe some deep philosophical thoughts would also appear. You are encouraged to subscribe to feed, so you would be informed about new posts.

Comment policy:

Comments are allowed only in English or Polish language. Other comments would be deleted without notice. Thank You for your cooperation.

Comments are moderated. It can take few days. Please be patient. I reserve the right to edit a comment if it contains controversial content.

Blog engine requires commenter e-mail address. If You have privacy concerns, just provide a fictitious address.


Indeks obrazków / picture Index